Regulamin sklepu - Sklep internetowy Meble Ropez

§1 Wstęp
1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i
zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie
są fabrycznie nowe.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – należy przez to rozumieć:
Ropez Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa Sp.j. z
siedzibą:
Mroczeń 108A,
63 - 604 Baranów, adres do korespondencji:
Mroczeń 108A, 63 - 604 Baranów, , NIP 6191000852,
REGON
250381617,
Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy za pośrednictwem którego można
nabywać towary Sprzedawcy,
Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za
pośrednictwem Sklepu,
Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art.
221 kodeksu cywilnego.
4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a
Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie
.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny:
Mroczeń 108A, 63 - 604 Baranów, na adres mailowy:
d.kasprzak@ropez.pl , telefonicznie pod nr:
887 664 887
6. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem
Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od
towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.
71 kodeksu cywilnego.
4. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są
podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez
Kupującego.
5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy
do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
6. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu
lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób
utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo
pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub
części towarów oferowanych w Sklepie.

§3 Zasady składania zamówień

1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby:
- on-line - za pośrednictwem
sklepu internetowego
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest minimalna jego wartość 200zł (z podatkiem VAT) i
prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych
symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także
adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych
Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na
skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail),
zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
6. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru
towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

§4 Czas realizacji zamówień
1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta była
aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie były dostępne
w krótkim okresie
czasu
.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności
na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od
momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji
może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, o czym Kupujący zostanie poinformowany za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30
dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie
dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§5 Dostawa
1. Towar oferowany za pośrednictwem Sprzedawcy jest dostarczany na terenie całej Polski. Zgodnie
§3, pkt 2. minimalna wartość zamówienia to 200zł brutto.
2. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
3. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym
została wysłana przez Sprzedawcę.
4. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po
zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
5. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić
odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.

§6 Formy płatności
1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupującemu zostanie wystawiona faktura Pro Forma i
konieczny jest przelew na konto – po
dokonaniu płatności , zamówienie jest realizowane.
2
. Dane Sprzedawcy do przelewu to:
ROPEZ Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa Sp.j.
63-604 Baranów
Mroczeń 108A
Bank Zachodni WBK S.A. Nr rachunku: 08 1090 1144 0000 0001 3417 9589

§7 Reklamacje
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne
sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w
art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
2. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji
nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
3. Kupujący może złożyć reklamację:
a) wypełniając formularz reklamacyjny - należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu
(wypełnić wszystkie pola formularza),
b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem
Mroczeń 108A, 63 - 604 Baranów,
c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Mroczeń 108A, 63 - 604 Baranów
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z
Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru
, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz
zdjęcia reklamowanego elementu
. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają
uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie
reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej
rozpoznanie.
5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi
30 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w
prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez
Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem
poczty e-mail.
7. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z
uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych
w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę
fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru
Kupującemu.
8. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony, towar
należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący
otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić
kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku,
licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie
może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi
przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru.
W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
11. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego
(powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada
widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie
protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie
roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

§8 Gwarancja
1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją
jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do
naprawy towaru w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór
sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona
o
ględzin towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje.
Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
4. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od
wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą
pisemnej formy wysłanej na adres
zamówienia@ropez.pl
, na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego
Regulaminu, lub osobiście pod adresem Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego
(imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych
zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
5. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani
nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w
sprzedanym towarze.

§9 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9
niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub
wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub
wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru
udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże
nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu
przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
- pocztą na adres korespondencyjny:
Mroczeń 108A, 63 - 604 Baranów,
- mailowo na adres:
zamowienia@ropez.pl
5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w
terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci
Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
6. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy
bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
9. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest
uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie
na kwotę około
800,00 zł.
10. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do
umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
12. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§10 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów
zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma
możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący
może skorzystać z:
a) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie
www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a
przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
b) mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na
stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem
inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami
opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu
poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji
polubownego zakończenia sporu.
3. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje
konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do wszystkich
umów zawartych po jego wejściu w życie
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
  


Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Fabryka Mebli ROPEZ
Projekt i wdrożenie: PROPERART