Regulamin sklepu - Sklep internetowy Meble Ropez

§1 Wstęp

1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i
zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie
są fabrycznie nowe.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: Ropez Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa Sp.j. z
siedzibą: Mroczeń, ul. Krajowa 221, 63-604 Baranów, adres do korespondencji: Mroczeń, ul. Krajowa 221, 63-604 Baranów, NIP 6191000852,
REGON 250381617,
Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy za pośrednictwem którego można
nabywać towary Sprzedawcy,
Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za
pośrednictwem Sklepu,
Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art.
221 kodeksu cywilnego.
4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a
Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie .
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny:
Mroczeń, ul. Krajowa 221, 63-604 Baranów, na adres mailowy: d.kasprzak@ropez.pl , telefonicznie pod nr:
887 664 887
6. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem
Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od
towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.
71 kodeksu cywilnego.
4. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są
podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez
Kupującego.
5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy
do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
6. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu
lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób
utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo
pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub
części towarów oferowanych w Sklepie.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Produktu Sprzedawca na stronie Produktu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta Sklep internetowego.
2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie internetowym.
6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
7. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§4 Zasady składania zamówień

1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby:
- on-line - za pośrednictwem sklepu internetowego
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest minimalna jego wartość 200zł (z podatkiem VAT) i
prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych
symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także
adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych
Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na
skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail),
zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
6. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru
towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

§5 Czas realizacji zamówień

1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta była
aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie były dostępne w krótkim okresie
czasu.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności
na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od
momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji
może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, o czym Kupujący zostanie poinformowany za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30
dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie
dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§6 Dostawa

1. Towar oferowany za pośrednictwem Sprzedawcy jest dostarczany na terenie całej Polski. Zgodnie
§3, pkt 2. minimalna wartość zamówienia to 200zł brutto.
2. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
3. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym
została wysłana przez Sprzedawcę.
4. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po
zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
5. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić
odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
6. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
7. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Kupującego).
8. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Kupującemu szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Kupującemu wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

§7 Formy płatności

1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupującemu zostanie wystawiona faktura Pro Forma i
konieczny jest przelew na konto – po dokonaniu płatności , zamówienie jest realizowane.
2. Dane Sprzedawcy do przelewu to:
ROPEZ Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa Sp.j.
Mroczeń, ul. Krajowa 221, 63-604 Baranów
Bank Zachodni WBK S.A. Nr rachunku: 08 1090 1144 0000 0001 3417 9589

§8 Rękojmia (dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.)

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne
sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w
art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
2. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji
nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
3. Kupujący może złożyć reklamację:
a) wypełniając formularz reklamacyjny - należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu
(wypełnić wszystkie pola formularza),
b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem Mroczeń, ul. Krajowa 221, 63-604 Baranów,
c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Mroczeń, ul. Krajowa 221, 63-604 Baranów
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z
Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz
zdjęcia reklamowanego elementu. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają
uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie
reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej
rozpoznanie.
5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w
prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez
Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem
poczty e-mail.
7. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z
uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych
w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę
fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru
Kupującemu.
8. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony, towar
należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący
otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić
kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku,
licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie
może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi
przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.

§8a. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową (dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, w jakim niezgodność Produktu z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Produktu lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.
4. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
6. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
11. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
13. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

§9 Gwarancja

1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją
jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do
naprawy towaru w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór
sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona
oględzin towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje.
Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
4. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od
wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą pisemnej formy wysłanej na adres
zamówienia@ropez.pl , na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego
Regulaminu, lub osobiście pod adresem Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego
(imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych
zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
5. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani
nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w
sprzedanym towarze.

§10 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9
niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub
wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub
wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
4. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru
udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże
nie jest to obowiązkowe.
5. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu
przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
- pocztą na adres korespondencyjny: Mroczeń, ul. Krajowa 221, 63-604 Baranów,
- mailowo na adres: zamowienia@ropez.pl
6. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w
terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci
Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
7. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.
9. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy
bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
10. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest
uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie
na kwotę około 800,00 zł.
11. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do
umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
13. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§11 Zasady zamieszczania opinii i ocen Produktu

1. Klient posiada możliwość zamieszczenie opinii i oceny zakupionego Produktu.
2. Celem zapewnienia rzetelności i wiarygodności opinii na stronie Sklepu internetowego możliwość zamieszczenia opinii i ocen możliwa jest wyłącznie dla Klientów posiadających aktywne Konto klienta w Sklepie internetowym, którzy dokonali uprzednio zakupu opiniowanego Produktu.
3. Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Produktu w Sklepie internetowym.
4. Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena muszą być związana z Produktem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne odczucia Klienta z nim związane. Opinia lub ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie usług przez niego świadczonych, a jedynie do subiektywnego odzwierciedlenia wrażenia na temat zakupionego Produktu.
5. Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów: poprawienia atrakcyjności oferty; zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie; polepszenia zakresu oferowanych Produktów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolności w publikacji opinii na stronie sklepu internetowego, w tym prawo do zaniechania publikacji lub usunięcia już opublikowanych opinii i ocen w przypadku, gdy ich wiarygodność budzi zastrzeżenia np. opinia dodana przez Klienta, który nie dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
7. Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, potwierdzając równocześnie, że jest jej wyłącznym autorem, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem opinii.
8. Zabrania się umieszczania opinii, których treść narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich; ma charakter bezprawny; zawiera informacje reklamowe, marketingowe lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy.
9. Klient z chwilą wystawienia opinii udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści opinii (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem stron internetowych w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu lub za pośrednictwem nośników informacji, w szczególności o charakterze reklamowym, w celu promocji i marketingu Produktów i Sklepu internetowego.
10. Licencja udzielana jest przez Klienta bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia opinii z zasobów Sklepu internetowego.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów
zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma
możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący
może skorzystać z:
a) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie
www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a
przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
b) mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na
stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem
inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami
opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu
poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji
polubownego zakończenia sporu.
3. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje
konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i ma zastosowanie do wszystkich
umów zawartych po jego wejściu w życie.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 Fabryka Mebli ROPEZ
Projekt i wdrożenie: PROPERART